23 người đang online
°

Sở Khoa học và Công nghệ: Nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của cơ quan có đủ năng lực vận hành nền kinh tế số

Đăng ngày 11 - 01 - 2022
Lượt xem: 211
100%

Thực hiện nhiệm vụ năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) thu được nhiều kết quả; trong đó, công tác cải cách hành chính (CCHC) là điểm sáng. Sở đã ban hành đầy đủ và kịp thời các chương trình, kế hoạch về CCHC đúng nội dung, hình thức và kịp thời theo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành về CCHC được nâng cao, qua đó đã tác động lan tỏa, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức ở các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc.

 

Đối với lĩnh vực cải cách thể chế, kết quả đáng kể nhất, đó là triển khai thực hiện Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh quy định về công tác tự kiểm tra, kiểm tra, xử lý văn bản; phân công phối hợp trong rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh; phối hợp cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định một số nội dung và mức chi hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong hoạt động KH&CN, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025.

Về cải cách thủ tục hành chính (TTHC), triển khai có hiệu quả quy chế phối hợp giữa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh với các cơ quan, đơn vị liên quan; thực hiện rà soát danh sách TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết về việc công bố các TTHC tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích đối với các sở, ban, ngành và TTHC không còn hiệu lực, không phát sinh hồ sơ thực tế, cũng như không phát sinh yêu cầu thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích. Qua đó, tổng số TTHC đã công bố còn hiệu lực là 57 TTHC, danh mục TTHC thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích là 10 TTHC, danh mục TTHC không thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích là 47 TTHC; bãi bỏ 21 TTHC cấp tỉnh với các lý do căn cứ pháp lý để công bố TTHC đã hết hiệu lực thuộc lĩnh vực sở hữu trí tuệ 4 TTHC và không có hồ sơ phát sinh 11 TTHC. Cùng với đó, sở đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt 10 TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

Cán bộ Sở Khoa học và Công nghệ nhiệt tình tiếp nhận hồ sơ của người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ảnh: Văn Nỷ

Thực hiện chiến lược phát triển chính phủ điện tử, đã duy trì ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC cho người dân, phát hành văn bản qua phần mềm “Hệ chương trình quản lý văn bản và hồ sơ công việc” từ các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đến Văn phòng UBND tỉnh hoặc ngược lại. Bố trí công chức quản trị mạng có trình độ đại học để quản lý và theo dõi hệ thống mạng của sở; phân công công chức nhận thư điện tử của UBND tỉnh và các đơn vị trong và ngoài tỉnh hàng ngày; xây dựng trang web và hòa mạng chung của tỉnh. Từng bước hiện đại hóa công sở, trang thiết bị làm việc phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước kịp thời và thông suốt.

Kết quả khảo sát đo lường sự hài lòng của tổ chức, cá nhân trong năm 2021 đã đạt mục tiêu và hoàn thành nhiệm vụ được giao đối với yêu cầu năng lực chung của công chức. Sở nhận được 25/25 phiếu đánh giá mức độ hài lòng của cơ quan, tổ chức, công dân đối với Phòng Quản lý Khoa học, mức độ hài lòng đạt 100%.

Tiếp tục thực hiện công tác CCHC trong năm 2022, Sở KH&CN xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện các nhiệm vụ CCHC, phân định rõ trách nhiệm giữa tập thể và cá nhân; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện của các cơ quan, đơn vị. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác xây dựng, tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp, tính khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, dễ tiếp cận. Thường xuyên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước của ngành. Cải cách quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả quy định TTHC liên quan đến người dân, trong nội bộ cơ quan, đơn vị; rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy trình giải quyết TTHC trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin. Đẩy mạnh thực hiện TTHC trên môi trường điện tử để người dân, doanh nghiệp có thể thực hiện dịch vụ mọi lúc, mọi nơi. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ thúc đẩy hoàn thành xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, lưu trữ số, góp phần đổi mới phương thức làm việc, nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước có đủ năng lực vận hành nền kinh tế số, xã hội số, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế.

Tin liên quan

Tin mới nhất

TB Về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (đợt 1...(17/01/2023 9:11 SA)

Thông báo bổ sung chức năng Xác thực mã OTP khi đăng nhập Cổng Dịch vụ công của tỉnh(16/12/2022 11:32 SA)

Ninh Thuận: Trao Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh Ninh Thuận(09/12/2022 9:27 SA)

Thông báo tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (đợt 4...(02/12/2022 9:47 SA)

Mời tham dự chương trình TECHFEST Vietnam 2022 (24/11/2022 10:38 SA)