Lấy ý kiến nhân dân góp ý về dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận Nhiệm kỳ 2020-2025

.

Thời gian lấy ý kiến từ ngày 10/5/2020 đến 10/6/2020).

Admin