Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Sở Khoa học và Công nghệ (QĐ 127)


Quyết định ban hành, tại đây.

Admin