V/v lấy ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về ứng dụng, chuyển giao, nhân rộng kết quả khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2022 - 2025

Admin