Phát động phong trào thi đua công tác cải cách hành chính năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận

Admin