Mời đề xuất các nhiệm vụ khoa học, công nghệ đối với lĩnh vực Sở hữu trí tuệ triển khai tại tỉnh Ninh Thuận, thực hiện năm 2022 (CV 639)