V/v thực hiện Kế hoạch xác định Chỉ số Cải cách hành chính năm 2021 của tỉnh (CV 1007)