LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 21/2022 (Từ ngày 23/5 đến ngày 27/5/2022)

Thứ 2

GĐ họp HĐND tỉnh cả ngày

- Sáng: PGĐ Quang họp xét đề xuất về Chương trình NSCL

Thứ 3

- Sáng: GĐ, PGĐ Quang họp xét kiểm điểm CCVC

- Chiều: PGĐ Quang dự Hội thảo về dự án Măng tây

Thứ 4

- Lãnh đạo Sở làm việc tại cơ quan

Thứ 5

- Chiều: Lãnh đạo Sở làm việc với Tỉnh ủy

Thứ 6

- Sáng: 

+ GĐ họp lấy ý kiến đối với dự thảo hồ sơ trình Nghị quyết của HĐND tỉnh về chương trình KHCN
+ PGĐ Quang dự họp kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành phát triển KT-XH tháng 5 tại UBND tỉnh

- Chiều: PGĐ Quang dự tập huấn về Truy xuất nguồn gốc