V/v Mời đề xuất các nhiệm vụ khoa học, công nghệ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia (CV 1025)

P. QKH