Kế hoạch Ứng dụng, chuyển giao, nhân rộng kết quả khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2022 - 2025 (KH 1275)