QĐ Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thiết kế giao diện (Dashboard) quản trị tài sản trí tuệ và đào tạo cán bộ quản trị, vận hành. (QĐ 99)

VP