QĐ Về việc phê duyệt bổ sung quy hoạch dự nguồn nhiệm kỳ 2020 – 2025 và quy hoạch nhiệm kỳ 2026 – 2031 các chức danh lãnh đạo quản lý thuộc thẩm quyền quản lý của Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ (QĐ 101-2022)

VP