Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: mua sắm nguyên vật liệu thực hiện nhiệm vụ: Bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen Bò tót lai F1 giữa bò cái nhà (Boc Taurus) và bò tót đực (Boc gaurus) giai đoạn 2021-2025 (QĐ 113)

Văn phòng