TB mời đề xuất, đặt hàng các nhiệm vụ khoa học, công nghệ đối với lĩnh vực Sở hữu trí tuệ, đổi mới sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai tại tỉnh Ninh Thuận, thực hiện năm 2023.

P.QCN