TB Về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, lĩnh vực Sở hữu trí tuệ năm 2023 (TB 625)

P.QCN