8 người đang online
°
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
228/QĐ-UBND 06/03/2022 Về việc công bố Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực Năng lượng Nguyên tử, An toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi, chức năng của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận
02/2022/TT-BKHCN 25/02/2022 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 142/2020/NĐ-CP NGÀY 09 THÁNG 12 NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ VIỆC TIẾN HÀNH CÔNG VIỆC BỨC XẠ VÀ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ HỖ TRỢ ỨNG DỤNG NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ
138/QĐ-TTg 26/01/2022 QUYẾT ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”
14-NQ/TU 10/01/2022 NGHỊ QUYẾT CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHÓA XIV Về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
11/2021/TT-BKHCN 18/11/2021 Thông tư 11/2021/TT-BKHCN về Quy định chi tiết xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn
10/2021/TT-BKHCN 17/11/2021 Thông tư quy định biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
260-TB/TU 10/08/2021 Thông báo Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
259-TB/TU 06/08/2021 Thông báo ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
06/2021/TT-BKHCN 18/06/2021 Thông tư 06/2021/TT-BKHCN Hướng dẫn quản lý Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030
05/2021/TT-BKHCN 17/06/2021 Thông tư 05/2021/TT-BKHCN Quy định yêu cầu kỹ thuật đối với dữ liệu thông tin đầu vào của Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ
04/2021/TT-BKHCN 15/06/2021 Thông tư 04/2021/TT-BKHCN Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
03/2021/TT-BKHCN 11/06/2021 Thông tư 03/2021/TT-BKHCN Quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030
13/2021/QĐ-UBND 09/04/2021 V.v Ban hành quy định một số nội dung và mức hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong hoạt động khoa học và công nghệ; hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.giai đoạn 2021-2025
10/2021/QĐ-TTg 16/03/2021 Quyết định 10/2021/QĐ-TTg Quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao
02/2021/TT-BKHCN 10/03/2021 Quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các tổ chức KH&CN công lập
1 2 3 4 5 6