45 người đang online
°
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
01/2023/TT-BKHCN 24/04/2024 Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về thẩm định cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao, DN thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao, DN CNC, hoạt động nghiên cứu và phát triển CNC, cơ sở ươm tạo CNC, ươm tạo DN CNC.
07/2023/TT-BKHCN 25/05/2023 Thông tư quy định thuê đảm nhiệm chức danh lãnh đạo tổ chức KH&CN công lập đối với người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động KH&CN tại Việt Nam.
06/2023/TT-BKHCN 25/05/2023 Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
05/2023/TT-BKHCN 22/05/2023 Quy định chi tiết một số nội dung về thu hút, sử dụng và trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ
04/2023/TT-BKHCN 15/05/2023 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ quốc gia.
03/2023/TT-BKHCN 15/05/2023 Thông tư Hướng dẫn xử lý rủi ro trong hoạt động cho vay trực tiếp của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia
168/QĐ-BKHCN 17/02/2023 Quyết định phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 "Tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2030"
01/QĐ-BKHCN 03/01/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2022
1643/QĐ-TTg 29/12/2022 Phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Dệt May và Da Giầy Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2035
28/2022/QĐ-TTg 20/12/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2019 quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng
1415/QĐ-TTg 11/11/2022 Phê duyệt Đề án “Thúc đẩy Doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2030”
59/2022/NĐ-CP 05/09/2022 Nghị định số 59/2022/NĐ-CP, ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử
12/2021/TT-BKHCN 15/08/2022 Thông tư 12/2022/TT-BKHCN định mức kinh tế - kỹ thuât về thông tin, tuyên truyền trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng
11/2022/TT-BKHCN 10/08/2022 Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quy định về phương pháp xác định tỷ lệ nội địa hóa đối với ô tô
09/2022/TT-BKHCN 28/07/2022 Thông tư Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lập, thẩm định, công bố, điều chỉnh quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử
1 2 3 4 5 6