81 người đang online
°
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
01/2023/TT-BKHCN 24/04/2024 Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về thẩm định cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao, DN thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao, DN CNC, hoạt động nghiên cứu và phát triển CNC, cơ sở ươm tạo CNC, ươm tạo DN CNC.
1319/QĐ-TTg 10/11/2023 Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
71/2023/QĐ-UBND 26/09/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc phân cấp cho Sở Khoa học và Công nghệ phê duyệt và cấp phép các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
19/2023/TT-BKHCN 20/09/2023 Thông tư hướng dẫn một số điều của NĐ 107/2013/NĐ-CP ngày 20/9/2013 của CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại NĐ 126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của CP.
67/2023/QĐ-UBND 11/09/2023 QUYẾT ĐỊNH Ban hành định mức lập dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ và quy định một số nội dung, mức chi hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
61/2023/QĐ-UBND 31/08/2023 QUYẾT ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Đề án đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và chính sách hỗ trợ thu hút đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2030 ban hành kèm theo Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
65/2023/NĐ-CP 23/08/2023 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ
18/2023/TT-BKHCN 15/08/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Giải thưởng Tạ Quang Bửu ban hành kèm theo Thông tư số 01/2015/TT-BKHCN ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
16/2023/TT-BKHCN 09/08/2023 Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành khoa học và công nghệ trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực khoa học và công nghệ
15/2023/TT-BKHCN 26/07/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2011/TT-BKHCN và Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN
2155/BKHCN-TĐC 10/07/2023 Về việc cung cấp thông tin công tác thanh tra, kiểm tra lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng
2092/BKHCN-TĐC 03/07/2023 Về việc kết nối và chia sẻ dữ liệu với Công thông tin TXND SPHH quốc gia
13/2023/TT-BKHCN 30/06/2023 Thông tư 13/2023/TT-BKHCN bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành, liên tịch ban hành
14/2023/TT-BKHCN 30/06/2023 Ban hành Biểu mẫu hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính quy định tại một số điều của Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ
12/2023/TT-BKHCN 30/06/2023 Thông tư 12/2023/TT-BKHCN quy định việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân do Bộ
1 2 3 4 5 6