6 người đang online
°
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
28/2022/QĐ-TTg 20/12/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2019 quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng
1415/QĐ-TTg 11/11/2022 Phê duyệt Đề án “Thúc đẩy Doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2030”
12/2021/TT-BKHCN 15/08/2022 Thông tư 12/2022/TT-BKHCN định mức kinh tế - kỹ thuât về thông tin, tuyên truyền trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng
11/2022/TT-BKHCN 10/08/2022 Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quy định về phương pháp xác định tỷ lệ nội địa hóa đối với ô tô
09/2022/TT-BKHCN 28/07/2022 Thông tư Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lập, thẩm định, công bố, điều chỉnh quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử
36/NQ-HĐND 22/07/2022 Nghị quyết đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
42/2022/NĐ-CP 24/06/2022 Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng
08/2022/TT-BKHCN 06/06/2022 Thông tư 08/2022/TT-BKHCN định mức KTKT dịch vụ công sử dụng NSNN về ứng phó và xử lý sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân
04/2022/TT-BKHCN 31/05/2022 Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia; xây dựng quy trình kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường
06/2022/TT-BKHCN 31/05/2022 Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin, thống kê, thư viện khoa học và công nghệ
07/2022/TT-BKHCN 31/05/2022 Thông tư Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về tư vấn xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước
05/2022/TT-BKHCN 31/05/2022 Thông tư Hướng dẫn sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp
03/2022/TT-BKHCN 20/04/2022 Thông tư quy định về giám định tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ
228/QĐ-UBND 06/03/2022 Về việc công bố Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực Năng lượng Nguyên tử, An toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi, chức năng của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận
02/2022/TT-BKHCN 25/02/2022 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 142/2020/NĐ-CP NGÀY 09 THÁNG 12 NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ VIỆC TIẾN HÀNH CÔNG VIỆC BỨC XẠ VÀ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ HỖ TRỢ ỨNG DỤNG NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ
1 2 3 4 5 6