11 người đang online
°
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
01/2023/TT-BKHCN 24/04/2024 Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về thẩm định cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao, DN thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao, DN CNC, hoạt động nghiên cứu và phát triển CNC, cơ sở ươm tạo CNC, ươm tạo DN CNC.
65/2023/NĐ-CP 23/08/2023 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ
18/2023/TT-BKHCN 15/08/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Giải thưởng Tạ Quang Bửu ban hành kèm theo Thông tư số 01/2015/TT-BKHCN ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
16/2023/TT-BKHCN 09/08/2023 Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành khoa học và công nghệ trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực khoa học và công nghệ
15/2023/TT-BKHCN 26/07/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2011/TT-BKHCN và Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN
2155/BKHCN-TĐC 10/07/2023 Về việc cung cấp thông tin công tác thanh tra, kiểm tra lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng
2092/BKHCN-TĐC 03/07/2023 Về việc kết nối và chia sẻ dữ liệu với Công thông tin TXND SPHH quốc gia
13/2023/TT-BKHCN 30/06/2023 Thông tư 13/2023/TT-BKHCN bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành, liên tịch ban hành
14/2023/TT-BKHCN 30/06/2023 Ban hành Biểu mẫu hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính quy định tại một số điều của Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ
12/2023/TT-BKHCN 30/06/2023 Thông tư 12/2023/TT-BKHCN quy định việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân do Bộ
2079/BKHCN-ƯDCN 30/06/2023 Về việc phối hợp khảo sát cung - cầu công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2023
2044/BKHCN-HVKHCN 29/06/2023 Về việc thông báo tuyển chọn tham gia Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và ngoài nước (Đề án 2395) phục vụ xây dựng kế hoạch năm 2024
11/2023/TT-BKHCN 26/06/2023 Thông tư sửa đổi, bổ sun một số điều của Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN và Thông tư số 10/2017/TT-BKHCN ngày 28/6/2017 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định về xây dưng quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN.
1652/BKHCN-HVKHCN 02/06/2023 Về việc phối hợp triển khai Bộ chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương từ năm 2023
07/2023/TT-BKHCN 25/05/2023 Thông tư quy định thuê đảm nhiệm chức danh lãnh đạo tổ chức KH&CN công lập đối với người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động KH&CN tại Việt Nam.
1 2 3 4 5 6