55 người đang online
°

LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀM VIỆC VỚI SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Đăng ngày 27 - 07 - 2023
Lượt xem: 181
100%

Sáng ngày 26/7/2023, đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ về kết quả thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023; kiểm tra kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ; dự thảo Kế hoạch triển khai Chương trình phối hợp hoạt động về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2023-2030. Tham dự buổi làm việc có đại diện một số sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

 

Toàn cảnh buổi làm việc
 
         Tại buổi làm việc, ông Lê Tiến Dũng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023; kết quả thực hiện các chỉ số cải cách hành chính…
          Trong thời gian qua, hoạt động Khoa học và Công nghệ đạt được nhiều kết quả nổi bật như đã tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các chủ trương, chính sách phát triển KH, CN & ĐMST đến 2025, định hướng đến 2030: Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 10/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển KHCN,ĐMST đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 36/2022/NQ-HĐND ngày 22/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khóa XI, kỳ họp thứ 7 về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển KHCN,ĐMST của tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 472/QĐ-UBND ngày 23/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành “Chương trình ứng dụng, phát triển KHCN,ĐMST của tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; tham mưu UBND tỉnh ký kết “Chương trình phối hợp hoạt động về KHCN,ĐMST giữa Bộ Khoa học và Công nghệ với UBND tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2023 – 2030”.
          Hoạt động KH,CN & ĐMST của tỉnh được đẩy mạnh và thể hiện rõ nét hơn, phát triển có trọng tâm, trọng điểm, thực sự đi vào sản xuất và đời sống, đưa KH&CN gắn kết chặt chẽ với hoạt động SX-KD của doanh nghiệp, đóng góp thiết thực trong việc nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả sản xuất, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp và phát triển các sản phẩm đặc thù của tỉnh, góp phần tích cực trong việc chuyển đổi mô hình kinh tế của tỉnh, tỷ lệ đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đạt 33% trong tăng trưởng GRDP của tỉnh giai đoạn 2020-2023.
 
Ông Lê Tiến Dũng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN trong thời gian qua
 
          Năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và Sở chủ động xác lập các nhiệm vụ trọng tâm của ngành để thực hiện. Ngoài ra, Sở Khoa học và Công nghệ cũng đã thực hiện các nhiệm vụ quan trọng khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao đảm bảo theo lộ trình thời gian quy định.
Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò của KH,CN & ĐMST trong thời gian qua được Sở KH&CN quan tâm, tổ chức nhiều cuộc Hội thảo khoa học; Hội nghị; Đào tạo, tập huấn về KH,CN & ĐMST nhằm huy động nguồn lực hỗ trợ cho doanh nghiệp khắc phục khó khăn, rào cản, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo. Tổ chức Hội thảo khoa học về “Huy động nguồn lực đáp ứng nhu cầu đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; thường xuyên cập nhật, đăng tải các thông tin về các cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp để doanh nghiệp biết, tiếp cận nguồn lực, cơ hội đầu tư, sản xuất, kinh doanh; các chương trình phát triển về KH&CN; phối hợp với Đài PT-TH Ninh Thuận triển khai xây dựng kế hoạch Chương trình tạp chí KH&CN hàng năm, tọa đàm, hội nghị, hội thảo... để chia sẻ thông tin, kiến thức về KHCN,ĐMST... Nhằm xây dựng, cụ thể hóa khung nhiệm vụ và kinh phí theo 8 chương trình ưu tiên thực hiện theo Nghị quyết 36/NQ-HĐND, Quyết định 472/QĐ-UBND, Sở KH&CN đang phối hợp với các Sở, ngành, địa phương và các Trường Đại học, Viện nghiên cứu trong cả nước nghiên cứu đề xuất tập hợp nhiệm vụ KHCN thực hiện giai đoạn đến 2025, định hướng đến 2030 trên cơ sở cụ thể hóa các Nghị quyết, Quyết định trên. Ngoài ra, Sở KH&CN đã ký kết chính thức bản ghi nhớ hợp tác về KH&CN, trong đó có nội dung đào tạo, thu hút nguồn nhân lực với 03 đơn vị: Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam và tham mưu UBND tỉnh ký kết Chương trình phối hợp hoạt động về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và UBND tỉnh, giai đoạn 2023-2030 vào ngày 16/6/2023; …
Thời gian qua, ngành Khoa học và Công nghệ thường xuyên rà soát cắt giảm, đơn giản hóa thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết các thủ tục hành chính, 100% thủ tục hành chính của ngành đã đạt dịch vụ công mức độ 4 và đều được giải quyết trước và đúng hẹn. Hiện tại, Sở Khoa học và Công nghệ đã thực hiện thí điểm 03/48 TTHC chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến và khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện nộp hồ sơ TTHC trực tuyến 48/48 thủ tục. Nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ngoài cải cách thể chế, Sở Khoa học và Công nghệ đã đẩy mạnh công tác cải cách bộ máy, hàng năm Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành kế hoạch luân chuyển, điều động, biệt phái công tác đối với công chức, viên chức nhằm phát huy năng lực, sở trường và bổ sung nhân sự cho các phòng, đơn vị.
 
Đ/c Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc
 
          Phát biểu chỉ đạo kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng phấn đấu, tinh thần quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao của toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức của Sở KH&CN đã có nhiều đóng góp tích cực cho nhiệm vụ chung của tỉnh trong thời gian vừa qua; đã phối hợp tốt với các ngành, các cấp của tỉnh tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện và cơ bản triển khai cụ thể các nhiệm vụ giao cho ngành KH&CN tại các Nghị quyết, Chương trình hành động, Quyết định, Kế hoạch của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh giao; trọng tâm là tham mưu ban hành và thực hiện các nhiệm vụ tại: Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 10/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 36/2022/NQ-HĐND ngày 22/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khóa XI, kỳ họp thứ 7 về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 472/QĐ-UBND ngày 23/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành “Chương trình ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; tham mưu UBND tỉnh ký kết “Chương trình phối hợp hoạt động về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Bộ Khoa học và Công nghệ với UBND tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2023 – 2030”. Hoạt động KH,CN & ĐMST của tỉnh được đẩy mạnh và thể hiện rõ nét hơn, phát triển có trọng tâm, trọng điểm, thực sự đi vào sản xuất và đời sống, đưa KH&CN gắn kết chặt chẽ với hoạt động SX-KD của doanh nghiệp, đóng góp thiết thực trong việc nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả sản xuất, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp và phát triển các sản phẩm đặc thù của tỉnh, góp phần tích cực trong việc chuyển đổi mô hình kinh tế của tỉnh, tỷ lệ đóng góp của KH&CN thông qua tỷ phần đóng góp của tăng TFP vào tăng GRDP đạt 33% giai đoạn 2020-2023.
          Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý một số vấn đề Sở KH&CN cần quan tâm khắc phục trong thời gian tới, đó là: Hoạt động KHCN chưa thực sự trở thành động lực, đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, số nhiệm vụ KHCN có hàm lượng khoa học cao chưa nhiều; hoạt động đổi mới công nghệ trong các doanh nghiệp còn chậm; sản phẩm công nghệ cao và sản phẩm ứng dụng công nghệ cao còn ít; Tỷ phần đóng góp của tăng TFP vào tăng GRDP vẫn chưa đạt kỳ vọng của Tỉnh; Hệ thống tổ chức KH,CN & ĐMST, doanh nghiệp KH&CN trên địa bàn còn mỏng, cơ sở vật chất, trang thiết bị lạc hậu; thiếu nhân lực KH&CN, nhất là các chuyên gia, nhà khoa học chuyên môn sâu; khả năng đầu tư nghiên cứu công nghệ, phát triển sản phẩm của đa số doanh nghiệp còn hạn chế; chưa có nhiều doanh nghiệp có đủ nguồn lực đầu tư công nghệ mới; Kinh phí đầu tư cho KH,CN & ĐMST thấp so với nhu cầu phát triển; huy động nguồn kinh phí, thúc đẩy đầu tư ứng dụng, nhân rộng, phát triển công nghệ từ xã hội là rất thấp; Lực lượng công chức quản lý KH,CN & ĐMST ở cấp huyện chưa qua đào tạo về nghiệp vụ quản lý KH,CN&ĐMST; thiếu sự gắn kết, xuyên suốt trong vận hành từ cấp tỉnh đến huyện; Công tác theo dõi, thống kê, báo cáo hoạt động KH,CN & ĐMST cơ sở còn nhiều hạn chế; Năng lực hấp thụ, ứng dụng công nghệ của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh còn yếu. Hiện nay phần lớn doanh nghiệp tại tỉnh vẫn là doanh nghiệp nhỏ và vừa, tiềm lực còn hạn chế nên việc đầu tư cho KH,CN & ĐMST còn nhiều khó khăn; Thị trường KHCN phát triển còn chậm; Quy định về quản lý; cơ chế, chính sách do TW, địa phương ban hành chưa đủ mạnh/hoặc chưa phù hợp với thực tế, nhiều lĩnh vực hoạt động KH,CN & ĐMST chưa có quy định, cơ chế để triển khai, hoặc có nhưng không còn phù hợp với yêu cầu, tính chất của nhiệm vụ.
          Trên cơ sở các quan điểm, định hướng, mục tiêu của Nghị quyết số 14-NQ/TU của Tỉnh ủy; Nghị quyết số 36/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; Quyết định số 472/QĐ-UBND của UBND tỉnh về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ phát huy tinh thần trách nhiệm, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Tiếp tục triển khai, thực hiện đúng tiến độ các nhiệm vụ trọng tâm của UBND tỉnh đã giao tại Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 về ban hành Kế hoạch triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2023.
2. Tiếp tục bám sát, triển khai quyết liệt 08 Chương trình chủ đạo: 1) Nâng cao năng lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. 2) Ứng dụng, chuyển giao, nhân rộng công nghệ phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp thông minh. 3) Ứng dụng, chuyển giao, đổi mới công nghệ trong các ngành công nghiệp chủ đạo của tỉnh; ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ phát triển du lịch, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. 4) Nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn; chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. 5) Nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa, dịch vụ thương mại. 6) Phát triển tài sản trí tuệ, bảo hộ sở hữu trí tuệ các sản phẩm hàng hóa, thương hiệu. 7) Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp khoa học và công nghệ. 8) Phát triển thị trường khoa học và công nghệ.
3. Phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai có hiệu quả Chương trình phối hợp hoạt động về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Bộ Khoa học và Công nghệ với UBND tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2023 – 2030.
4. Tăng cường, đẩy mạnh việc nâng cao nhận thức về vai trí, vị trí, ý nghĩa của KHCN trong đời sống xã hội, nhất là việc nghiên cứu, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học, các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh. Khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia nghiên cứu phát triển và đổi mới công nghệ hiện đại, thông minh, ứng dụng các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để tạo đột phá về năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng của sản phẩm, hàng hóa.
5. Chủ động đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù nhằm phát triển đồng bộ, toàn diện khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo./.

Tin liên quan

NINH THUẬN TỔ CHỨC DIỄN TẬP ỨNG PHÓ SỰ CỐ BỨC XẠ, SỰ CỐ HẠT NHÂN NĂM 2023(21/12/2023 11:37 SA)

Hội nghị kết nối, xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận tại tỉnh Bình Dương(13/12/2023 2:00 CH)

CÔNG ĐOÀN SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỔ CHỨC TỌA ĐÀM KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP...(23/10/2023 10:15 SA)

Thư mời tham dự Chợ Công nghệ và thiết bị chuyên ngành Công nghệ sinh học trong lĩnh vực chế biến...(19/10/2023 3:03 CH)

TB Về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (đợt 3...(10/08/2023 8:45 SA)

Tin mới nhất

TB Về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (lần thứ 2)(20/02/2024 1:43 CH)

V/v thông báo nộp hồ sơ đăng ký chủ trì nhiệm vụ thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ...(19/01/2024 3:46 CH)

NINH THUẬN TỔ CHỨC DIỄN TẬP ỨNG PHÓ SỰ CỐ BỨC XẠ, SỰ CỐ HẠT NHÂN NĂM 2023(21/12/2023 11:37 SA)

Hội nghị kết nối, xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận tại tỉnh Bình Dương(13/12/2023 2:00 CH)

Sở Khoa học và Công nghệ tuyên truyền nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó...(07/12/2023 2:13 CH)